Keystone logo

ตัวกรอง

 • ปริญญาโทนิติศาสตร์
 • การศึกษากฎหมาย
 • การศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน
 • กฎหมายสิทธิมนุษยชน
สาขาการศึกษา
 • การศึกษากฎหมาย (1)
 • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

1 ปริญญาโทนิติศาสตร์ โปรแกรม ใน กฎหมายสิทธิมนุษยชน ใน สวีเดน สำหรับ 2024

  ปริญญาโทนิติศาสตร์ โปรแกรม ใน กฎหมายสิทธิมนุษยชน

  กฎหมายสิทธิมนุษยชนคืออะไร?
  กฎหมายสิทธิมนุษยชนเป็นสาขาหนึ่งของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและเสรีภาพ สิทธิและเสรีภาพเหล่านี้ได้รับการรับรองในสนธิสัญญาและอนุสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กฎหมายสิทธิมนุษยชนยังรวมถึงกฎหมายและรัฐธรรมนูญของประเทศที่รับรองสิทธิและเสรีภาพเหล่านี้ด้วย

  ฉันสามารถทำงานอะไรได้บ้างเมื่อมีปริญญาด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน
  นักกฎหมายสิทธิมนุษยชนทำงานเพื่อปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของบุคคลและกลุ่มต่างๆ พวกเขาอาจทำงานให้กับรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน หรือบริษัทเอกชน งานของพวกเขาอาจเกี่ยวข้องกับการค้นคว้าและเขียนเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชน การฟ้องร้องคดีต่อศาลในประเทศและระหว่างประเทศ หรือให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิมนุษยชน

  เหตุใดการศึกษากฎหมายสิทธิมนุษยชนจึงมีความสำคัญ
  กฎหมายสิทธิมนุษยชนมีความสำคัญเนื่องจากเป็นกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพเหล่านี้จำเป็นต่อศักดิ์ศรีและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน และเป็นรากฐานที่สำคัญของสังคมประชาธิปไตย หากปราศจากความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อสิทธิมนุษยชน สังคมต่างๆ สามารถเข้าสู่ลัทธิอำนาจนิยม ความคลั่งไคล้ และการกดขี่ได้อย่างง่ายดาย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่ทุกคนจะต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและกฎหมายที่คุ้มครองพวกเขา กฎหมายสิทธิมนุษยชนยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพทั่วโลก กฎหมายสิทธิมนุษยชนช่วยป้องกันความขัดแย้งและสร้างสะพานเชื่อมความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน โดยการรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติหรือชาติพันธุ์ การศึกษากฎหมายสิทธิมนุษยชนจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนที่ต้องการทำงานเพื่อความยุติธรรมและสันติภาพในโลก นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับใครก็ตามที่ต้องการให้รัฐบาลของตนรับผิดชอบต่อการกระทำของตน หรือท้าทายการเลือกปฏิบัติและความคลั่งไคล้ในชุมชนของตนเอง

  ฉันจะเรียนอะไรในระหว่างที่ฉันได้รับปริญญาด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน
  โดยทั่วไปแล้วปริญญาด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนจะครอบคลุมหัวข้อต่างๆ มากมาย รวมถึงกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กฎหมายรัฐธรรมนูญ และสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง หลักสูตรอาจมุ่งเน้นไปที่ประเด็นเฉพาะ เช่น สิทธิสตรี สิทธิเด็ก หรือโทษประหารชีวิต นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกรอบกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนทักษะภาคปฏิบัติ เช่น การวิจัยทางกฎหมาย การสนับสนุน และการเจรจาต่อรอง

  สวีเดน (สวีเดน) เป็นที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนอร์ดิกมีประชากรประมาณ 9,500,000 มันเส้นเขตแดนนอร์เวย์และฟินแลนด์และมีการเชื่อมต่อไปยังประเทศเดนมาร์กผ่านสะพานÖresund (Öresundsbron) สวีเดนมีประเพณีที่แข็งแกร่งของการเปิดประเทศและรอบคอบ

  หลักสูตร LLM หรือปริญญาโทนิติศาสตร์ เป็นวุฒิการศึกษาซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฏหมาย และต้องการศึกษาต่อในสาขาเฉพาะทางด้านกฎหมาย หลักสูตร LLM เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นงานวิจัยและโดยทั่วไปจะใช้เวลาการศึกษาหนึ่งปี