No title

ภาพรวม

สาขาการเงินสามารถแบ่งออกเป็นการเงินส่วนบุคคล, การเงินสาธารณะและการเงินองค์กร แต่ละสาขาวิชาย่อยมุ่งเน้นการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน โดยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นด้านวาณิชธนกิจ นักศึกษาวิชาการเงินจะได้รับความรู้ด้านการศึกษาโดยทั่วไป หรือเฉพาะด้าน เช่น ด้านบัญชีหรือด้านการเงินขององค์กร

ตัวกรอง

  • การศึกษาทางเศรษฐกิจ
  • การเงิน
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาทางเศรษฐกิจ (36)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน