Keystone logo

335 การเรียนทางไกล โปรแกรม 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • การเรียนทางไกล
สาขาการศึกษา
  • การดูแลสุขภาพ (13)
  • การศึกษากฎหมาย (333)
  • การศึกษาทางเศรษฐกิจ (19)
  • ธุรกิจศึกษา (2)
  • ภาษา (0)
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

การเรียนทางไกล โปรแกรม อธิบาย

การเรียนรู้ทางออนไลน์หรือทางไกล หมายถึง การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการศึกษา ด้วยการเรียนรู้ออนไลน์ เราสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ตลอดเวลาและจากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต