หมอ Juris (หลักสูตรกฎหมาย)

University of Asia and the Pacific

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

หมอ Juris (หลักสูตรกฎหมาย)

University of Asia and the Pacific

UA

นี่เป็นหลักสูตรกฎหมาย 4 ปีที่ตอบสนองความต้องการของรัฐบาลทั้งหมดสำหรับผู้ที่เตรียมตัวเข้าศึกษาในบาร์ ต้องจบหลักสูตรปริญญาตรีก่อนหน้านี้

ยกเว้นกรณีที่ได้รับการยกเว้นผู้สมัครควรเข้ารับการทดสอบการรับสมัครโรงเรียนกฎหมายของฟิลิปปินส์ (PhilSAT)

การสมัครจะดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการส่งต้นฉบับใบรับรองสิทธิ์ (COE) ที่มีคะแนน / คะแนน PhilSAT ของผู้ยื่นคำขอหรือได้รับการยกเว้นจาก PhilSAT

ผู้สมัครจะได้รับการสนับสนุนให้ยื่นคำร้องทันทีที่ได้รับยกเว้น COE หรือ PhilSAT

ผู้สมัครจะต้องยื่นเรื่องขอ UA

ขั้นตอนการสมัคร

ผู้สมัครจะต้องส่งสำเนาใบสมัคร JD ฉบับสมบูรณ์ (pdf / doc) จำนวน 2 ฉบับไปที่คณะนิติศาสตร์และการกำกับดูแลที่อาคารสำนักสื่อสารองค์กรเอ. พี. เอ. 7 พร้อมกับสำเนาสิ่งที่แนบดังต่อไปนี้ (1)

  • หนังสือรับรองการมีสิทธิ์ (มีคะแนน / คะแนน PhilSAT)
  • สำเนาสำเนาบันทึกของมหาวิทยาลัยหรือบันทึกคะแนน
  • สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา: การรับรองผู้สมัครรับการศึกษาจากนายทะเบียน
  • สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญ: สำเนาประกาศนียบัตรวิทยาลัย
  • หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร (ดูอัตราค่าบริการด้านล่าง)

คณะกรรมการการศึกษากฎหมายต้องการให้ผู้ที่เข้าเรียนในโรงเรียนกฎหมายมีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 2.5 หรือ 80% หรือเทียบเท่าในหลักสูตรก่อนกฎหมาย

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

  • PhilSAT จาก 60 หรือสูงกว่า: P500.00
  • PhilSAT ตั้งแต่ 45 ถึงต่ำกว่า 60: P800.00
  • ผู้สำเร็จการศึกษาเกียรตินิยมภายในห้า (5) ปีนับจากสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรก่อนกฎหมายและ UA

วิธีการคัดเลือก

ผู้สมัครที่มีคะแนน PhilSAT 60 หรือสูงกว่าจะได้รับการกำหนดเวลาสำหรับการสัมภาษณ์ ผู้ที่มีคะแนน PhilSAT ตั้งแต่ 45 ถึงต่ำกว่า 60 คนต้องทำแบบทดสอบเรียงความเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเพื่อพิจารณาว่าพวกเขามีสิทธิ์ได้รับการสัมภาษณ์หรือไม่ ผู้ที่มีคะแนน PhilSAT ต่ำกว่า 45 ไม่จำเป็นต้องใช้

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • อังกฤษ


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 18, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ส.ค. 2019
Duration
ระยะเวลา
นอกเวลา
Locations
ฟิลิปปินส์ - Pasig, Metro Manila
วันเริ่มต้น : ส.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ส.ค. 2019
ฟิลิปปินส์ - Pasig, Metro Manila
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด