Keystone logo
กายอานา

ศึกษา กฎ ใน กายอานา 2023

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  215
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  24
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  55
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  31

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  7
 • ตั๋วหนัง

  6
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  2