Keystone logo
บอสเนียและเฮอร์เซโก

ศึกษา กฎ ใน บอสเนียและเฮอร์เซโก 2024

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  120
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  48
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  23
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  27

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  5
 • ตั๋วหนัง

  4
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  2