Keystone logo
ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับ กฎ โปรแกรม ใน ประเทศไทย 2023

จำนวนสถาบัน: 58
  • MMIPRICISION, ประเทศไทย

  The School of Global Studies เป็นโครงการริเริ่มทางวิชาการรูปแบบใหม่และเป็นนวัตกรรมภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเป็นแนวหน้าด้านนวัตกรรมด้านสุขภาพและสังคมระดับโลกในประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอื่นๆ ด้วยผลงานวิจัยที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับปัจจัยกำหนดสุขภาพของประชาชน โดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง การสอนและบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของชุมชน คณะวิชามีตำแหน่งที่ไม่เหมือนใครในการเป็นจุดโฟกัสระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลกสำหรับการศึกษาระดับโลก ความมั่นคงของมนุษย์ และความเป็นอยู่ที่ดีด้วยความสัมพันธ์แบบร่วมมือกับชุมชนวิชาการและวิชาชีพ

  • Bangkok, ประเทศไทย

  Chulalongkorn University เป็นอัญมณีทางวิชาการใจกลางกรุงเทพฯเป็น Chulalongkorn University แห่งแรกและมีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2460 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ ปัจจุบันมีการเพิ่มหน่วยการสอน 26 หน่วย (19 คณะ, 3 โรงเรียน, 3 วิทยาลัย, 1 สถาบัน) โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีประมาณ 26,000 คนและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 11,000 คนและคณาจารย์ 3,000 คน

  • Wismar, ประเทศเยอรมัน
  • Bangkok, ประเทศไทย
  • + 3 มากกว่า

  WINGS - Wismar International Graduation Services - บริษัท ย่อยของ Wismar University (ประเทศเยอรมนี) - เปิดสอนหลักสูตรนอกเวลาและการศึกษาต่อที่ได้รับการรับรองสำหรับมืออาชีพ โปรแกรมการศึกษานั้นเปิดสอนในสาขาเศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีและการออกแบบซึ่งคุณจะได้รับปริญญาด้านการศึกษาของรัฐที่สูงขึ้นเช่นปริญญาตรีอนุปริญญาหรือปริญญาโท WINGS สร้างขึ้นจากสิ่งนี้และก่อตั้งขึ้นในปี 2004 งานหลักคือการพัฒนาจัดระเบียบและทำการตลาดแบบนอกเวลาและโปรแกรมการศึกษาเพิ่มเติมภายใต้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการของ Wismar University

  • Manchester, ประเทศอังกฤษ
  • Budapest, ฮังการี
  • + 62 มากกว่า

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Pratu Chai Sub-district, ประเทศไทย

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กำเนิดจากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชการที่ ๕) ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ให้กระทรวงธรรมการดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูขึ้น ณ บริเวณหลังพระราชวังจันทร์เกษม เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ จากนั้นได้พัฒนาเป็น โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยครูพระนครศรียุธยาตามลำดับ เมื่อวันที่

  • Khlong Nueng, ประเทศไทย

  Valaya Alongkorn Rajabhat University ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งโดยสมเด็จพระราชาธิบดีปิตุชาเจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์ กรมหลวง เจ้าฟ้าเพชรบุรี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าวลัยอลงกรณ์ทรงห่วงใยการศึกษาของหญิงสาวชาวไทยเป็นอย่างมาก

  • Khok Khian, ประเทศไทย

  ในคณะรัฐมนตรี การประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 ได้อนุมัติในหลักการให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดนครพนม โดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาที่มีอยู่แล้วในจังหวัด เพื่อจะได้ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการลงทุนน้อยที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้ โดยไม่ขัดต่อปรัชญาการศึกษาและภารกิจของสถาบันการศึกษาเดิม

  • Tha Sut, ประเทศไทย

  Mae Fah Luang University (ม.อ.) ก่อตั้งขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐอิสระภายใต้กฎบัตร เมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากรัฐบาลไทย มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนในภาคเหนือของประเทศไทยและเพื่อเป็นการระลึกถึงความกรุณาของพระมารดาของพระเจ้า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าศรีนครินทร์

  • Pa O Don Chai, ประเทศไทย

  วิทยาลัยเชียงราย ได้รับอนุมัติจัดตั้งจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2546 อนุญาตให้จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภายใต้กำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

  • Thai Buri, ประเทศไทย

  Walailak University มีอายุครบ 26 ปีในวันที่ 29 มีนาคม 2561 อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของชาวบ้านเพื่อให้มีมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มต้นเมื่อ 50 ปีที่แล้วในปี 2510 แต่ต้องใช้เวลา 12 ปีก่อนที่สมาชิกรัฐสภาจากนครศรีธรรมราชก่อน เสนอต่อรัฐสภาในปี พ.ศ. 2522 เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยในจังหวัด

  • Lak Hok, ประเทศไทย

  Rangsit University : ตั้งอยู่ในตำบลหลักหก (292) ลูกเกด บนถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี ห่างจากสนามบินดอนเมืองเพียงสาม (3) กิโลเมตร ชุมชนเมืองเอก 4,000 ไร่ ล้อมรอบมหาวิทยาลัย

  • Bang Phli District, ประเทศไทย

  โรงเรียนในเครือสารสาสน์ ได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงเรียนสองภาษาที่อยู่แถวหน้าของการผลิตนักเรียนที่มีศักยภาพด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษจนเป็นที่ประจักษ์ ควบคู่ไปกับความรู้ทางวิชาการสาขาต่างๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2507 จนปัจจุบันได้ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ระดับอุดมศึกษา คือ “สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ” (SUVARNABHUMI INSTITUTE OF TECHNOLOGY -SVIT)

  • Lam Sai, ประเทศไทย

  ในปี พ.ศ. 2430 (พ.ศ. 2430) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ได้ก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกในประเทศไทยเรียกว่า 'มหาธาตุวิทยาลัย' ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดมหาธาตุในกรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พระภิกษุ สามเณร และฆราวาสมาศึกษาพระไตรปิฎกและอุดมศึกษา

  • Dusit District, ประเทศไทย

  Rajamangala University of Technology Phra Nakhon ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ "วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี" ในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ พระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างครูอาชีวศึกษาที่มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อสอนอาชีวศึกษาในระดับปวช. ระดับปริญญาตรี และระดับปวช.

  • Bang Toei, ประเทศไทย

  ในปี พ.ศ. 2539 Shinawatra University เริ่มต้นด้วยความคิดริเริ่มของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร และ ศ.ดร.ภูระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเอกชน เพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนาประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค ประกอบกับแนวคิดในการพัฒนาต้นแบบของมหาวิทยาลัย ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ ดร.สุนทร บุญญาธิการ จนถึงปี พ.ศ. 2542 สำนักมหาวิทยาลัยอนุญาตให้จัดตั้ง ของ Shinawatra University Shinawatra University มุ่งหวังที่จะเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติชั้นนำที่เน้นการวิจัยทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน นวัตกรรม ความเป็นผู้นำ การพัฒนาผู้ประกอบการ การมีส่วนร่วมของชุมชนและการบริการ ดำเนินงานด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมสูงสุดและให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม